ប្រសិទ្ធភាពបង្កើតប៉ូតាស្យូមបើប្រៀបធៀប

ប៉ូតាស្យូមដែលជាអំបិលអាស៊ីតអាសេទិកមានប្រសិទ្ធភាពជាងភ្នាក់ងារបញ្ចោញផ្សេងទៀតដូចជា៖

  • ប៉ូតាស្យូមអាសេតាន
  • អ៊ុយ
  • គ្លីសេរីន

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទម្រង់ប៉ូតាស្យូមដែលត្រូវបានគេយកទៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលទាក់ទង ១០០% ប៉ូតាស្យូមអាសេតាទិកមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតែ ៨០ ទៅ ៨៥% អាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពទូទៅ។

នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពប្រហែល ៧០% សម្រាប់អ៊ុយនិង ៤៥% សម្រាប់គ្លីសេរីន។

MSUKRW@X]FF8$WF3D}I}U$H


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា - ០៨-២០១៨